Od 1.9.2018 do 28.2.2022 je realizován projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim, reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0./17_047/0008581. Projekt navazuje na MAP I zejména v implementační části.

Řešitelem projektu je Město Chrudim ve spolupráci s místními akčními skupinami působícími na území ORP Chrudim – MAS Chrudimsko, MAS Skutečsko Chrastecko Košumbersko a MAS Železnohorský region.

Aktivity v rámci projektu MAP II v ORP Chrudim:

1. Řízení projektu

V rámci řízení projektu probíhají činnosti vedoucí k plánování, organizování, koordinaci, kontrole a monitorování projektu.

2. Rozvoj a aktualizace hlavního dokumentu MAP

V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování s větším zapojením škol do tohoto procesu, bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Aktivita je tvořena soustavou povinných a volitelných podaktivit.

3. Evaluace a monitoring MAP

V této aktivitě je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit Implementace MAP), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů.

4. Implementace

4.1 Povolání pro život

Cílem je zvýšit motivovanost žáků o technické obory a podnikatelskou činnost a posílení povědomí o správné volbě dalšího vzdělávání prostřednictvím přímého kontaktu se zaměstnavateli realizací netradičních exkurzí pro žáky, návštěvy podniků a přednášek podnikatelů a odborníků z praxe. Našim zájmem je zprostředkovat žákům ZŠ aktuální, autentické a inspirativní poznání, které zvýší jejich povědomí o profesích a profesním uplatnění v souvislosti s volbou dalšího studia. Toto poznání by však nebylo možné bez aktivního zapojení regionálních zaměstnavatelů, kteří disponují prostředím, odborníky a informacemi, které umožní zprostředkovat žákům ZŠ kýženou autentičnost a inspiraci. K získání aktivní podpory regionálních zaměstnavatelů jsme uzavřeli smlouvu o účelovém partnerství se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a aktivně spolupracujeme s agenturou CzechInvest. Pro začátek máme připravené pracovní dílny ve firmě Kovolis Hedvikov, ARKA Chrast, C-Kovo Chroustovice a TMT Chrudim, kam složené týmy z žáků 7 a 8 ročníků, učitelů, kariérních poradců a mentorů z firem budou v rozmezí cca 6 měsíců docházet, aby se podrobně seznámili s firmou a společně vytvoří výrobek. Prostřednictvím soutěže bude podporován pozitivní přístup žáků k manuální práci a žáci budou navedeni na myšlenku, že jejich budoucí práce může být jejich koníčkem.

4.2 Mobilní technohrátky pro MŠ a ZŠ v ORP Chrudim

Cílem je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Institutem rozvoje evropských regionů – IRER – ing. arch. Iva Svobodová a zvýšení motivovanosti žáků o technické obory, prohloubení zájmu žáků o přírodovědné předměty a zvýšení kvality počátečního vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech. To vše zajímavou a hravou formou. Možné jsou semináře pro učitele (např. pro učitelky MŠ představení metodiky jednoduchých, ale zábavných chemických pokusů), semináře ve školách pro žáky 1. nebo 2. stupně (obdoba projektu Věda na dvorech škol). Je možné přizpůsobení obsahu semináře dle zájmu školy, akce na jedné škole pro žáky z více škol, nebo akce na jedné škole pro vybrané žáky – zájemce o problematiku apod.

4.3 Podpora přechodu mezi stupni vzdělávání

Formou přírodovědných a technických soutěží seznámení žáků nižšího stupně vzdělávání s prostředím vyššího stupně vzdělávání v regionu. Tedy ze strany ZŠ akce pro děti z MŠ pro seznámení s prostředím ZŠ a pro žáky posledních ročníků ZŠ pro seznámení s prostředím SŠ.

4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu

Pořádání exkurzí pro MŠ, ZŠ a pedagogy, spolupráce s knihovnami – podpora čtenářské a matematické gramotnosti Rozvoj znalostí o tématu podzemních a povrchových vod ve spojení s regionem formou jednodenní autobusové exkurze po lokalitách, které spojuje téma podzemních i povrchových vod v rámci rozvoje gramotnosti o vodě.  Téma vody je v současnosti velmi aktuální a území MAP ORP Chrudim má velkou výhodu v možnosti prezentace názorných pozitivních i negativních příkladů v nakládání s podzemními i povrchovými vodami, včetně návaznosti na matematickou gramotnost. V rámci exkurze bude možné navštívit následující lokality: Podlažice, Zderaz, Kaplice, Nové Hrady, Jenišovice, Blansko). Cílovou skupinou jsou pedagogové mateřských, základních škol, případně koordinátoři EVVO na školách. Dalším cílem bude posílení gramotnosti mezi žáky mateřských, základních škol v různých oborech s primárním zaměřením na environmentální výchovu (EVVO) formou exkurzí do vzdělávacích zahrad na území Národního geoparku Železné hory, respektive MAP ORP Chrudim (např. Vodní zahrada – areál společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. apod.)

Cílem je podpora čtenářské a matematické gramotnosti.

Bajky v zahradách - Projekt knihoven ve spolupráci se školkami, školami a dalšími organizacemi. Podpořit a rozvinout schopnosti přemýšlet, komunikovat a podpořit dětskou představivost, formovat čtecí návyky, učit děti morálním hodnotám, podpořit prosociální vztahy, prohlubovat přátelství a vzájemnou pomoc. Kromě čtenářské gramotnosti se projekt také zaměří na environmentální výchovu – čtení se uskuteční na zahradě mateřských školek. (např. MŠ Řestoky).

4.5 Inkluze v praxi

Rozvoj spolupráce mezi školami v oblasti inkluze. Cílem je rozvoj spolupráce mezi školami ORP Chrudim v oblasti inkluze, rozvoj partnerství v území.

  1. Rozvoj potenciálu pedagogů a asistentů pedagoga formou sdílení dobré praxe, a zkušeností za metodické podpory expertního týmu poradců v oblasti inkluze (mobilní tým) sdílením zkušeností z typových cílených intervencí na školách (shrnutí zkušeností z konkrétních případů, sdílení zkušeností z mentoringu, supervize speciálních pedagogů na školách ORP Chrudim, popř. sdílení zkušeností dalších odborníků působících na území ORP. Využití expertního týmu-tj. 2 expertky s dlouholetou praxí - je podstatou pilotního ověření nového způsobu odborného poradenství v území, které si klade za cíl urychlit proces implementace inkluzivních opatření v území a uspokojit poptávku pedagogů po odborné pomoci při správném nastavení plánu péče o dítě díky zpřesnění identifikace jeho potřeb, které povede k volbě vhodné intervence u žáků se SVP.
  2. Sdílení praktických zkušeností z implementace a dalšího využití pedagogických dokumentů Cílem je zvyšování kvality vzdělávání-rozvoj potenciálu pedagogických pracovníků
  3. Sdílení pedagogických zkušeností s rodiči – osvětové akce, besedy, zkušenosti metodiků prevence (přednášky, semináře, workshopy, vzdělávání) Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti (hl. rodičů) v obl. inkluze aj. přínosu v rámci jejich zvýšení motivace a způsobů zapojení do problematiky vzdělávání a výchovy
4.6 Vzdělávání a informační akce

Setkávání v území pedagogů MŠ, ZŠ, ředitelů škol, rodičů, zástupců organizací a dalších aktérů v oblasti vzdělávání, workshopy, školení, poskytování informací prostřednictvím webu map2orpchrudim.cz.